Gaat u scheiden of laat u uw geregistreerd partnerschap ontbinden? Dan hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. U moet uw scheiding wel melden bij het pensioenfonds.

 

 pensioen

 

Verdeling van pensioenrechten bij scheiding

De verdeling van het ouderschapspensioen wordt verevening van pensioenrechten bij scheiding genoemd. De verdeling van het ouderschapspensioen geldt voor scheidingen na 30 april 1995. Meer informatie over de verdeling en uitbetaling van het pensioen vindt u in de brochure Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding.

 

Scheiding melden bij pensioenfonds

U kunt uw scheiding melden bij uw pensioenfonds(en) met het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen. Dit moet u binnen 2 jaar na de scheiding doen. Let op: ook als u van elkaars pensioenrechten heeft afgezien, dient u dit door te geven bij de pensioenuitvoerders. 

 

Wetten en regels

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding of kortweg WVPS regelt uw rechten en plichten rondom pensioen bij scheiding. De wet is in werking getreden in 1994 en heeft daarmee een aantal belangrijke zaken goed geregeld.

In eerste instantie zegt de wet dat de rechten aan ouderdomspensioen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gelijk moeten worden verdeeld. Net als alle andere “spaarpotjes” die u samen opbouwt en dus ongeacht wie het pensioen daadwerkelijk heeft opgebouwd. Overigens kunt u daarbij bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken en als u wilt kunt u zonder fiscale consequenties van dit recht afzien.

 

Hoe hoog is mijn pensioen straks?

Er zijn tegenwoordig 2 manieren om pensioen op te bouwen. De klassieke methode, waarbij u jaarlijks een bedrag aan aanspraken opbouwt, zodat u na 40 jaar trouwe dienst op zo’n 70% van het loon uitkomt. U herkent zo’n regeling op uw UPO (Uniform Pensioen Overzicht) doordat er gesproken wordt over een bruto bedrag per jaar waar u recht op heeft.

Steeds vaker echter legt u (eventueel samen met uw werkgever) een bedrag per maand in wat wordt belegd of gespaard. Op pensioendatum wordt dan pas bepaald wat er met deze beschikbare premie aan pensioen kan worden aangekocht. U begrijpt dat hiermee het (belegging)risico bij de werknemer is komen liggen en u weet dus niet precies hoeveel pensioen u straks zult gaan krijgen.

 

Standaardverdeling

Vanwege de naam toegepast, maar PAS OP; er zijn bepaalde risico’s!
Bij standaardverdeling krijgt degene die het pensioen NIET heeft opgebouwd recht op de helft van het pensioen. Dit moet de pensioenmaatschappij administreren, zodat ieder zijn/haar deel van het pensioen direct krijgt op pensioendatum. Dat is één van de grote voordelen van de WVPS. Echter, als degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden, dan vervallen alle rechten, dus ook die van de ander. Die blijft dan zonder ouderdomspensioen achter. Is er dan ook geen bijzonder nabestaandenpensioen dan is dit dus geen goede optie voor verdeling van pensioen bij scheiding.

Nadeel of voordeel kan zijn, dat u altijd meebeweegt met de pensioendatum van degene die heeft opgebouwd. Gaat deze eerder of later met pensioen (vaak een vrije keuze) dan kan dat zonder uw toestemming. Voor de hoogte van uw pensioen maakt dat overigens geen verschil, alleen de startdatum.

Bij overlijden ontstaat er ook een (financieel) voordeel voor degene die heeft opgebouwd. Hij/zij krijgt dan namelijk het aan de ander toebedeelde deel als extra pensioen terug.

 

Conversie

Bij conversie worden de opgebouwde gelden voor ouderdomspensioen gesplitst in twee aparte polissen. Bij de partner wordt dan bovendien het opgebouwde partnerpensioen (voor zover aanwezig) opgeteld. Vervolgens krijgt ieder een eigen polis en gaat dus op zijn/haar eigen pensioendatum het pensioen ontvangen.

Voordeel is er vooral als degene die heeft opgebouwd (een stuk) jonger is. Dat zou bij standaardverdeling ertoe leiden dat de ander ver na de pensioendatum pas pensioen ontvangt!
Maar daarnaast zijn er meer redenen om hiervoor te kiezen. Je bent nog meer los van elkaar en dat is vaak wel prettig. Bovendien is het pensioen vaak hoger voor één of beide partijen door de bijtelling van het partnerpensioen.

En dat is meteen een belangrijk nadeel. Want het partnerpensioen is de inkomensverzekering voor de minst verdienende partner en kan vaak als een soort alimentatieverzekering worden gebruik. Bij conversie vervalt deze helemaal.

En overlijdt één der partijen, dan is dat deel van het pensioen gewoon weg, dat vloeit niet terug naar de ander.

 

(Bijzonder) nabestaandenpensioen

De eerste controle die uw bemiddelaar moet doen is wat er gebeurd met het nabestaanden (of partner-) pensioen na scheiding. Soms wordt hiervoor een “spaarpot” opgebouwd bij de pensioenmaatschappij, maar veel van hen verzekeren het tegenwoordig op risicobasis. Doordat deze verzekering vervalt bij scheiding is er dan soms niet of nauwelijks partnerpensioen. Dat zou bij standaardverdeling inhouden dat als de partner overlijdt (voor of na pensioendatum), de ander helemaal geen pensioen meer krijgt! Laat dit dus goed checken.

Pensioen bij scheiding

 

Goed advies is onontbeerlijk

Veel adviseurs die de kennis ontberen geven al gauw aan dat standaardverdeling “altijd goed is”. Dat is absoluut niet waar. Zorg dat u zich laat informeren door iemand die er echt verstand van heeft. En neem bovenstaande mee in uw overwegingen.