Wat je afspreekt moet je ook doen: periodiek verrekenen!

In veel huwelijks voorwaarden is een zogenaamd periodiek verrekenbeding opgenomen (ook wel het Amsterdams of jaarlijks verrekenbeding genoemd).  Ervaring leert dat echtgenoten hieraan in de praktijk weinig uitvoering geven. Bij een scheiding kan een niet uitgevoerd verrekenbeding echter grote ongewenste gevolgen hebben. In dit artikel wordt ingegaan op deze gevolgen. Daarnaast  wordt uitgelegd hoe op een eenvoudige wijze uitvoering kan worden gegeven aan het periodiek verrekenbeding.

 

Wat is een periodiek verrekenbeding?

In een periodiek verrekenbeding spreken echtgenoten af de tijdens het huwelijk gespaarde inkomens (dus nadat de kosten van de gezamenlijk huishouding zijn voldaan) jaarlijks met elkaar te delen. De vermogens van ieder van de echtgenoten blijven gescheiden, maar wat tijdens het huwelijk wordt verdiend, wordt met elkaar gedeeld. Een mooi streven, maar daar moet je wel wat voor doen. Jaarlijks verrekenen dus.

 

Wat gebeurt er als er niet jaarlijks wordt verrekend?

De verplichting om uitvoering te geven aan het verrekenbeding blijft bestaan en verjaart niet. Zelfs niet in het geval echtgenoten in de huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken dat de verplichting tot verrekenen komt te vervallen,  bijvoorbeeld na drie jaar. Dit noemt men een vervalbeding. De rechter heeft bepaald dat echtgenoten elkaar, ondanks die afspraak, niet in redelijkheid aan zo’n vervalbeding kunnen houden. Bij een scheiding komen de aanstaande ex-echtgenoten dus voor een moeilijke klus te staan: alsnog uitvoering geven aan het niet uitgevoerde verrekenbeding. Als het te verrekenen inkomen zich heeft vermengd met het eigen vermogen, of er zijn andere investeringen of uitgaven mee gedaan, kan dit  een onmogelijke klus worden. Vaak moet de rechter er aan te pas komen om een einde te maken aan de eindeloze discussie die tussen de echtgenoten is opgelaaid. De rechter kan beslissen dat als gevolg van het niet uitvoering geven aan het periodiek verrekenbeding alsnog sprake is van een gemeenschappelijk vermogen.

 

Hoe kun je jaarlijks verrekenen?

We horen vaak dat men geen idee heeft hoe aan het periodiek verrekenbeding uitvoering moet worden gegeven (en er daarom maar helemaal niet aan beginnen). Het beeld leeft dat de uitvoering gepaard gaat met een uitvoerige administratie. En dat terwijl de uitvoering praktisch gezien helemaal niet lastig hoeft te zijn.

Hieronder wordt daarom uitgelegd hoe op een eenvoudige wijze jaarlijks uitvoering kan worden gegeven aan een periodiek verrekenbeding.

 

Kijk in de huwelijks voorwaarden na wat er is afgesproken in het periodiek verrekenbeding

  • Wat is het inkomen dat moet worden verrekend?
  • Wat zijn de kosten van de huishouding die van het inkomen worden voldaan?

Leg een goede basisadministratie aan zodat op een praktische wijze uitvoering kan worden gegeven aan het periodiek verrekenbeding 

  • Voer een gescheiden administratie van de vermogens;
  • Open een gezamenlijke rekening (en/of) waarvan alle kosten van de huishouding worden voldaan;
  • Draag naar evenredigheid van het inkomen bij aan de kosten van de huishouding (maak dit over op de gezamenlijke huishoudrekening).

Maak bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting ook meteen de jaarlijkse verrekening op

  • Wat is de hoogte van ieders te verrekenen jaarinkomen?
  • Wat heeft ieder bijgedragen aan de gezamenlijke rekening (kosten van de huishouding)?
  • Stel aan de hand daarvan vast wat ieder heeft overgehouden (het overgespaarde inkomen).

Degene die meer heeft overgehouden boekt de helft van dat meerdere over op de privérekening van de ander

  • Maak van de verrekening een (eenvoudige) overeenkomst (een zogenaamde Vaststellingsovereenkomst) en onderteken die samen. Bewaar de gegevens op basis waarvan de afspraken zijn gemaakt en het afschrift van de overboeking.
Jullie kunnen ook afspreken dat het bedrag niet wordt overgeboekt, dan spreek je een schuldbekentenis af.

 

Bewaar de jaarlijkse verrekenovereenkomsten bij de huwelijkse voorwaarden.

 Aan de jaarlijkse verrekening kan ook op een praktische wijze uitvoering worden gegeven door alle te verrekenen inkomens op de gezamenlijk betaalrekening  over te maken. Na betaling van alle kosten van de huishouding kan het overschot worden overgemaakt op een gezamenlijke spaarrekening, of bij helften worden overgemaakt op de privérekeningen.  Of deze praktische uitvoering geschikt is, is afhankelijk van persoonlijke voorkeur en situatie.  Persoonlijke verplichtingen van een echtgenoot waarvan de betalingen via de privé-rekening lopen maken het bijvoorbeeld lastig om het gehele inkomen op de gezamenlijk rekening over te maken.

 

Ondernemers

Voor ondernemers is de uitvoering van het periodiek verrekenbeding vaak lastiger omdat het te verrekenen inkomen als winst uit de onderneming komt. De jaarlijkse belastingaangiften worden meestal verzorgd door een belastingadviseur. Je kunt de belastingadviseur vragen om tevens toe te zien op de jaarlijkse uitvoering van het verrekenbeding. Omdat deze belastingadviseur vaak nauw betrokken is bij de ondernemer kan eventueel een onafhankelijke financieel adviseur worden gevraagd om de uitvoering na te kijken en te accorderen.

 

Al een tijdje niet verrekend?

Als er al gedurende een aantal jaren niet is verrekend is het te adviseren om de vaststellingsovereenkomst op te laten stellen onder begeleiding van een notaris, advocaat of financieel adviseur.

 

Conclusie

Door een goede basisadministratie te voeren kan van de uitvoering van het periodiek verrekenbeding een eenvoudige handeling worden gemaakt. Voor de uitvoering van het periodiek verrekenbeding hoef je niet per se naar de notaris.

Mocht je echter over het verrekenbeding in jullie huwelijkse voorwaarden of over de uitvoering daarvan vragen hebben dan adviseren wij je wél een notaris te bezoeken.

Het is mogelijk om het verrekenbeding in jullie huwelijkse voorwaarden te wijzigingen of zelfs helemaal weg te halen. Hiermee ontkom je echter niet aan de verplichting om over de voorgaande jaren alsnog te verrekenen.

Download hier een Verrekenovereenkomst