Overheidsmediation

De Overheidsmediator

Een overheid staat voor belangen van haar burgers, algemeen en individueel. Teveel nadruk op het algemene kan ten koste gaan van de individuele burger. Conflicten die hieruit ontstaan los je het best op door mediation. Rechterlijke procedures vergen tijd, brengen hoge kosten en leiden vaak tot onbegrip. Mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie overheid-burger.

   

De relatie tussen overheid en derden

Een goed functionerende overheid is een voorwaarde voor een rechtsstaat en een sieraad voor de samenleving. Dat vereist van die overheid eenduidigheid, kenbaarheid en zekerheid, maar als de overheid zich al te zeer vastbijt in haar algemene publieke taak dan kan een individueel belang van een burger daarin maar al te gemakkelijk verdrinken. Dan komt het individu tekort en dan doet de overheid ook zichzelf tekort. Een overheid die burgers betrekt bij haar afweging van algemene en individuele belangen is machtig en gewetensvol tegelijk.

person holding umbrella near glass door

 

De keuze voor mediation

In een gemiddelde procedure komen overheid en burger elkaar in feite amper anders dan op papier tegen. Tal van recente projecten hebben aangetoond dat het toepassen van mediationtechnieken in de onderlinge contacten het aantal procedures decimeert en de kwaliteit van beslissingen en het imago van de overheid enorm verbetert. Veel problemen lossen zich al op door een verbetering van de communicatie en het contact van mens tot mens. Conflicten die hardnekkiger of complexer zijn kunnen worden opgelost in een mediationprocedure. Mediation is bij uitstek dé kans om de mensen die samen de overheid vormen te laten onderhandelen met mensen die samen de maatschappij zijn en die de overheid dragen en in stand houden.

Wanneer overheidsmediation?

Verantwoordelijkheden van de overheden lopen uiteen: ze regelen de afvalstroom, zorgen voor droge voeten, verlenen vergunningen, verzorgen uitkeringen, keuren bouwplannen goed, stellen bestemmingsplannen vast, vergoeden thuiszorg en pgb, nemen verkeersbesluiten, enz. enz. Vaak gaat dat zonder problemen. In de situatie echter dat dit anders wordt ervaren, heeft men de buik vol van de digitale overheids-correspondentie met zijn doorkiesnummers en dooddoeners als: “Zo zijn de regels nu eenmaal”. Mens en bedrijf ervaren een gebrek aan respect. Er wordt over hen beslist en niet mét hen. Logisch gevolg veelal is het indienen van een bezwaarschrift en/of het instellen van beroep. De overheid leidt imagoschade; procedures kosten partijen veel tijd, geld en energie.

Het kan ook anders: door mediation! Het juridische traject, veelal tijdrovend, hoeft niet te worden doorlopen. Daarmee is het ook goedkoper. Overheid, inwoner en bedrijf voelen zich rechtvaardig behandeld. Zij kunnen hun verhaal doen en worden serieus genomen. Respect hebben voor het bedrijf, de inwoner én de overheid. Bijna 70% van de mediations leiden tot win-win situaties en herstel van het onderling vertrouwen als gevolg van besproken standpunten en belangen. In de vaststellingsovereenkomst leggen partijen vervolgens hun afspraken vast. Een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Niet nakoming daarvan maakt de weg naar de rechter alsnog mogelijk.

Onze overheidsmediator heeft ervaring in het openbaar bestuur, is getraind als mediator in overheidszaken heeft oog voor zowel de publieke zaak als de belangen van inwoners en bedrijven.

 

woman standing next to woman riding wheelchair